İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI İLANI

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfının Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.06.2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Sakarya Caddesi No:156 Balçova – İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 04.07.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Vakıf üyelerimize ilan olunur.

Ekrem DEMİRTAŞ
İzmir Ticaret Odası
Eğitim ve Sağlık Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Açılış
2. Divan başkanı ile oy toplayıcı ve kâtip üye seçilmesi.
3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetkisi verilmesi.
4. Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2017 yılı bilanço ve gelir gider cetvellerinin okunması ve müzakeresi.
6. 2017 yılı Denetleme Kurulunun raporunun okunması.
7. Yönetim Kurulunun ibrası.
8. Denetim kurulunun ibrası.
9. Vakıf Resmi Senedinin 8 ve 15. Maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve gizli oy açık tasnif usulü ile karara bağlanması.
10. Yeni, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yeni Denetim Kurulu üyelerinin gizli oy açık tasnif usulü ile seçimi.
11. 2018 Yılı çalışma programı ve taslak bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.
12. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfının boşalan Mütevelli Heyet üyeliklerine yeni Mütevelli Heyet üyelerinin seçimi.
13. Dilekler ve Öneriler,
14. Kapanış.

 

Ekler:
Denetim Kurulu Raporu
GT. Bilanço
Düzenleme şeklinde değişen kanuna uyum için hazırlanan vakıf senedi tadil sözleşmesi
2018 Yılı Bütçe Tasarısı